[Medium]LeetCode#560. 和为K的子数组

[Medium]LeetCode#560. 和为K的子数组

题目原地址

给定一个整数数组和一个整数 k,你需要找到该数组中和为 k 的连续的子数组的个数。

示例 1 :

输入:nums = [1,1,1], k = 2
输出: 2 , [1,1] 与 [1,1] 为两种不同的情况。
说明 :

数组的长度为 [1, 20,000]。
数组中元素的范围是 [-1000, 1000] ,且整数 k 的范围是 [-1e7, 1e7]。

 • 最简单的方案,两次遍历
func subarraySum(nums []int, k int) int {
  //两次遍历
  res := 0
  n := len(nums)
  left := 0
  l := 0
  for i := 0; i < n; {
    left += nums[i]
    if left == k {
      res++
    }
    if l < n && i == n-1 {
      i = l
      left = 0
      l++
    }
    i++
  }
  return res
}
 • 另一种解题方案,就是hash
func subarraySum(nums []int, k int) int {
  //使用hash的方法
  res, sum := 0, 0
  numMap := make(map[int]int, len(nums))
  numMap[0] = 1
  for _, v := range nums {
    sum += v
    res += numMap[sum-k]
    numMap[sum]++
  }
  return res
}