[Medium]LeetCode#43. 字符串相乘

[Medium]LeetCode#43. 字符串相乘

题目原地址

给定两个以字符串形式表示的非负整数 num1 和 num2,返回 num1 和 num2 的乘积,它们的乘积也表示为字符串形式。

示例 1:

输入: num1 = “2”, num2 = “3”
输出: “6”
示例 2:

输入: num1 = “123”, num2 = “456”
输出: “56088”
说明:

 • num1 和 num2 的长度小于110。
 • num1 和 num2 只包含数字 0-9。
 • num1 和 num2 均不以零开头,除非是数字 0 本身。
 • 不能使用任何标准库的大数类型(比如 BigInteger)或直接将输入转换为整数来处理。
 • 基本算法,将每个位置上的计算结果放到对应位置的数组中
func multiply(num1 string, num2 string) string {
  if num1 == "0" || num2 == "0" {
    return "0"
  }
  numMap := map[string]int{
    "0": 0,
    "1": 1,
    "2": 2,
    "3": 3,
    "4": 4,
    "5": 5,
    "6": 6,
    "7": 7,
    "8": 8,
    "9": 9,
  }
  numArr := []string{
    "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
  }
  res := ""
  l1 := len(num1)
  l2 := len(num2)
  var resArr []int
  n := 0
  for i := l1 - 1; i >= 0; i-- {
    numS := string(num1[i])
    o := 0
    for m := l2 - 1; m >= 0; m-- {
      num2S := string(num2[m])
      resV := 0
      if n < len(resArr) && n+(l2-1-m) < len(resArr) {
        resV = resArr[n+(l2-1-m)]
      }
      s := numMap[numS]*numMap[num2S] + o + resV
      q := s % 10
      if n+(l2-1-m) < len(resArr) {
        resArr[n+(l2-1-m)] = q
      } else {
        resArr = append(resArr, q)
      }
      o = (s - q) / 10
    }
    if o != 0 {
      resArr = append(resArr, o)
    }
    n++
  }
  for _, v := range resArr {
    res = numArr[v] + res
  }
  return res
}
 • 0ms,将每个位置上的计算结果放到对应位置的数组中,优化 给定数组长度,提前计算位置等
func multiply(num1 string, num2 string) string {
  if num1 == "0" || num2 == "0" {
    return "0"
  }
  s:=""
  alen, blen := len(num1), len(num2)
  var mul, sum byte
  var p1, p2 int
  pos := make([]byte, alen + blen)
  for i := alen - 1; i >= 0; i-- {
    for j := blen - 1; j >= 0; j-- {
      fmt.Println(num1[i]-'0')
      mul = (num1[i] - '0') * (num2[j] - '0')
      //p2当前应处理放的位数
      //p1计算的下一位
      p1, p2 = i + j, i + j + 1
      sum = pos[p2] + mul

      pos[p1] += sum / 10
      pos[p2] = sum % 10

    }
  }

  for _, v := range pos {
    if !(len(s) == 0 && v == 0) {
      s += string(v+'0')
    }
  }

  return s
}